Đăng ký học thử miễn phí
Đăng nhập

Về khóa học

Tổng 10 buổi

Khóa học email thương mại

  • Cấp độ tương ứng với buổi học
  • Trung cấp trở lên
  • Tương đương cấp độ N2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
  • Khóa học gồm 10 buổi x mỗi buổi 50 phút

Trước tiên, học viên sẽ học về "khung email" thường sử dụng trong bối cảnh thương mại tại Nhật Bản. Sau đó, học viên sẽ học về sự khác biệt giữa email trao đổi nội bộ trong công ty và ngoài công ty, các bản email giả định bối cảnh như nhờ vả, liên hệ yêu cầu thông tin, báo cáo, cảm ơn, từ chối v.v... bằng email. Ngoài ra, học viên cũng có thể học kiến thức cơ bản về các loại văn bản được sử dụng trong thương mại như giấy mời, giấy biên nhận v.v...

Số buổi Chủ đề Nội dung
1 Email (1)
Nhờ vả (ngoài công ty)
Học cách diễn đạt trong email nhờ vả.
Học về Kiến thức cơ bản về email - "Khung email"
2 Email (2)
Liên hệ (ngoài công ty)
Học cách liên hệ bằng email.
Học về Kiến thức cơ bản về email - Cách điền "Tiêu đề"
3 Email (3)
Trả lời (ngoài công ty)
Học cách trả lời các thư liên hệ.
Học về Kiến thức cơ bản về email - "Tiêu đề hồi âm"
4 Email (4)
Cảm ơn (ngoài công ty)
Học cách diễn đạt trong email cảm ơn.
Học về Kiến thức cơ bản về email - "Cc, Bcc"
5 Email (5)
Từ chối (ngoài công ty)
Học cách diễn đạt từ chối một cách lịch sự.
Học về Kiến thức cơ bản về email - "Email thăm hỏi ①".
6 Email (6)
Báo cáo (nội bộ công ty)
Học về sự khác nhau giữa email nội bộ và email ngoài công ty, cách báo cáo. Học về Kiến thức cơ bản về email - "Email thăm hỏi ②".
7 Email (7)
Thông báo (nội bộ công ty)
Học về cách diễn đạt trong email thông báo ở nội bộ công ty. Học về Kiến thức cơ bản về email - "Nguyên tắc viết email thương mại"
8 Văn bản thương mại (1)
Giấy mời & hồi âm (ngoài công ty)
Học về khung văn bản thương mại.
Học về các cách diễn đạt thường gặp trong giấy mời và cách hồi âm.
Học về Kiến thức cơ bản về văn bản - "Chào hỏi theo từng mùa trong năm".
9 Văn bản thương mại (2)
Giấy biên nhận - FAX (ngoài công ty)
Học cách viết giấy biên nhận, cách ứng xử liên quan đến FAX.
10 Tổng kết Tổng ôn tâp về cung cách ứng xử liên quan đến email, văn bản. Có thể viết và gửi email, văn bản thực tế.

Có trường hợp sẽ thay đổi nội dung buổi học, thứ tự buổi học.

Tài liệu học tập - Tiến trình buổi học

Với mỗi bài học, sử dụng một số trang tài liệu in sẵn, dựa vào đó bài học sẽ được tiến hành. Trước tiên, nói chuyện đơn giản với giáo viên theo chủ đề của ngày hôm đó. Sau đó, đọc văn bản email và học những biểu hiện hay dùng trong email. Thêm vào đó, ở các bài học sẽ học tập những điều cơ bản của việc tạo email như là cách đặt tiêu đề, cuối cùng sẽ tiến hành những câu đố xác nhận về chúng.

Liên hệ với chúng tôi >>

※Xin vui lòng hiểu rằng phản hồi có thể sẽ mất một khoảng thời gian.